Ukiyo-e - Retratos do Mundo Flutuante

The Great Wave of Kanagawa
Hokusai